Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

 

Hobby Works Deventer, gevestigd aan Hunneperkade 71, 7418BS Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

https://www.hobbyworks.nl/ Hunneperkade 71, 7418BS Deventer +31570607060 Kvk.: 08111470 BTW nr: NL001648638B33

Alexander Finke is de Functionaris Gegevensbescherming van Hobby Works Deventer Hij is te bereiken via info@hobbyworks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hobby Works Deventer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hobbyworks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hobby Works Deventer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Hobby Works Deventer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Hobby Works Deventer neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hobby Works Deventer) tussen zit. Hobby Works Deventer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hobby Works Deventer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
Hobby Works Deventer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hobby Works Deventer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hobbyworks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hobby Works Deventer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Hobby Works Deventer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hobby Works Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hobbyworks.nl

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Hobby Works Deventer
Algemene Bepalingen Hobby Works Deventer

Lid 1 Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd
Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Hobby Works Deventer,
Hobby Works Deventer, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Hunneperkade 71, 7418 BS Deventer.Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, levert Hobby Works Deventer alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Hobby Works Deventer gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Hobby Works Deventer in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.


Lid 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Hobby Works Deventer niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Hobby Works Deventer tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen 

akkoord te gaan.
 
Lid 3 Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van Hobby Works Deventer zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een overeenkomst komt tot stand doordat Koper een bestelling plaatst bij Hobby Works Deventer en de aanvaarding door Hobby Works Deventer van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard Koper de toepasselijkheid van de voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Hobby Works Deventer, indien Hobby Works Deventer niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

 
Lid 4 Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, word Hobby Works Deventer ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Hobby Works Deventer ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Hobby Works Deventer geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.Koper kan in geval van overmacht van OHobby Works Deventer geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Hobby Works Deventer.

 
Lid 5 Aansprakelijkheid
Hobby Works Deventer is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Hobby Works Deventer geleverde zaken.Hobby Works Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Hobby Works Deventer.De aansprakelijkheid van Hobby Works Deventer ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Hobby Works Deventer een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 
Lid 6 Betaling
Hobby Works Deventer brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Hobby Works Deventer kunnen 

overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Hobby Works Deventer aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.Indien de Koper en Hobby Works Deventer overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Hobby Works Deventer pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Hobby Works Deventer van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Hobby Works Deventer zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.Hobby Works Deventer houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Hobby Works Deventer zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Hobby Works Deventer heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Hobby Works Deventer is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Hobby Works Deventer te verrekenen met enige vordering van de Koper op Hobby Works Deventer, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is Hobby Works Deventer vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Hobby Works Deventer gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Hobby Works Deventer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd 

het recht van Hobby Works Deventer om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hobby Works Deventer, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Hobby Works Deventer gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Hobby Works Deventer is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Hobby Works Deventer bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper 

rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Hobby Works Deventer om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

 
Lid 7 Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hobby Works Deventer uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Hobby Works Deventer zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

 
Lid 8 Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Hobby Works Deventer zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Hobby Works Deventer niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

Hobby Works Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor 

bestellingen.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Hobby Works Deventer. Hobby Works Deventer verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

 
Lid 9 Levering
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de pakketservice van PostNL.
Hobby Works Deventer streeft naar een leveringstermijn van 1 werkdag voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland. Indien tussen de Koper en Hobby Works Deventer overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Hobby Works Deventer dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Hobby Works Deventer zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Hobby Works Deventer.Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.Hobby Works Deventer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Lid 10 Klachtrecht en Retourzendingen
Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Hobby Works Deventer in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Hobby Works Deventer ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Hobby Works Deventer.
Indien aan de Koper niet conform de overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Hobby Works Deventer. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van de koper. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

Hobby Works Deventer zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Hobby Works Deventer. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Hobby Works Deventer de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

 
Lid 10 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hobbyworks.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na retour terugstorten.


Lid 11 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 
Lid 12 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Lid 13 Risico's
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Hobby Works Deventer tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

De Koper dient Hobby Works Deventer onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Hobby Works Deventer dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Hobby Works Deventer berust, is Hobby Works Deventer gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Hobby Works Deventer toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Lid 13 Laagste prijsgarantie
Bij Hobby Works Deventer word de laagste prijs gegarandeerd. Wel geld hier dat een aantal partijen zijn uitgesloten in de vergelijking. 
 
Lid 15 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Deventer.

Hobby Works Deventer heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Hobby Works Deventer hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij Hobby Works Deventer de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.
Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Retouren

RMA - Retouren


Hobby Works Deventer maakt gebruik van een RMA proces als het gaat om retouren. RMA staat voor Return Merchandise Authorization. Hierbij dient u eerst toestemming te vragen aan Hobby Works Deventer alvorens u uw producten terug stuurt naar Hobby Works Deventer, dit verloopt middels een RMA formulier want u dient in te vullen en op te sturen naar onze retour afdeling.

Zorg er voor dat u:

eerst zelf het product op alle fronten test;
enkel garantie aanvraagt op producten waarop garantie rust. Zo leveren wij op producten als clearomizers, atomizers, tanks, e-liquids, oplaadkabels geen garantie;
altijd de volledig originele verpakking heeft van het product waar u garantie op vraagt. Ook is de garantiecode/serienummer noodzakelijk voor uw retour. Producten waar de originele verpakking en garantiecode/serienummer van ontbreken, worden niet in behandeling genomen (m.u.v. producten waar geen garantiecode/serienummer wordt geleverd);
de aankoopbon van uw klant heeft (met datum en product duidelijk vermeld);
het volledige RMA formulier van Hobby Works Deventer invult.

Belangrijke informatie:

Het is van belang dat uw de originele productdoos en serienummer/garantiecode dient te bewaren. Het serienummer/garantiecode staat vaak vermeld op de doos of zit op een aparte kaart in de verpakking. Bij sommige producten zit geen garantiecode/serienummer. Bent u niet zeker van of er nu wel of geen serienummer bij hoort, neem dan contact met ons op.

Uw retour, stapgewijs:

1. Controleer bij het aannemen van een defect product eerst zelf of het product daadwerkelijk defect is.
2. Apparaat defect? Zorg dat u de benodigde spullen heeft voor de garantie. Denk aan serienummer/garantiecode en originele verpakking (indien van toepassing).
3. Controleer of op uw product garantie berust. Mocht u hier vragen over hebben, richt u dan zich aan onze klantenservice.
4. Verzamel de inkoopfactuur van Hobby Works Deventer en de verkoopbon met duidelijk het product en de datum.
5. Vul het Hobby Works Deventer RMA formulier in.
6. Stuur het Hobby Works Deventer RMA formulier op naar retour@hobbyworks.nl of naar het postadres van Hobby Works Deventer ter attentie van “Afdeling retouren”.
7. Wacht op reactie van de Hobby Works Deventer retour afdeling. Deze vertelt u dan wat in uw geval de juiste oplossing is.

Let op: retour/verzendkosten worden niet vergoed. Stuurt u producten op die als werkend worden beoordeeld, dan dient u de verzendkosten te betalen die wij maken om het product terug naar u te sturen.

 

esigaretbestellen doe je bij www.esigarettenBestellen.nl